שיר של שבת: עם המשוררת חוה פנחס כהן

מ?ת?ו?ך? ע?מ?ו?ד ה?ע?נ?ן ו?ה?ע?ש??ן, ב??ין ש??פ?ת?י כ??רו?ב?ים מ?ע?ו??ר?ים/ פ??נ?ים א?ל פ??נ?ים ש??מ?ע?ת??י מ?ה ש???א?מ?ר ר?ק ל?י/ ו?או?ל?י ג??ם א?ל?י. שיר של שבת עם המשוררת חוה פנחס כהן. שתהיה שבת של שלום

יונתן ברג
חוה פנחס כהן (צילום: באדיבות המצולמים)

חוה פנחס כהן היא משוררת ועורכת ותיקה. מאחוריה שמונה ספרי שירה, והספר הבא, ממנו לקוחים השירים הרואים אור במדור השבוע, עומד לראות אור בקרוב בהוצאת " קשב לשירה". "דימוי" - כתב העת אותו ערכה, היה ממבשרי השירה היהודית-ישראלית בשירה העברית החדשה. השירים של כהן, כמו אלו המובאים השבוע, מאופיינים בתנועה שבין התפרצות לאיפוק, או, נכון יותר, בין המסורתי לחדשני. בשירתה של כהן ישנו עיסוק מתמשך, רב שנים, מעמיק, במסורת היהודית, בריטואלים שבמסורת זו ובעיקר בטקסטים שבה, ולעומת זאת, או יחד עם עיסוק זה, משיכה ברורה לטכנולוגי, כלומר, לחדשני, לניסיון להציע התייחסות מעמיקה לשינויים העוברים על האנושות בעת הזו.

המתח הזה, בין התנועה לעבר העבר והתנועה לעבר העתיד גורם להזנה הדדית, או להארה הדדית של שני צדי המתרס. המסורתי מקבל לפתע פרשנות חדשה, נועזת פעמים רבות, שמבקשת להשליך את הטקסט הקדום לעבר המציאות ובעצם מבקשת עדכון תמידי של המובן מאליו ומאידך החדש, המשתנה מקבל עיצוב לשוני מורכב, עשוי שכבות לשון רבות המאפשרות לו לחיות בתוך השפה, להתקבל אליה, ובמובן הזה להפוך לחלק מתנועה הולכת ונמשכת של העבר לעבר ההווה והעתיד.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת סיון שיקנאג'י

לכתבה המלאה

תנועה בעולם

1.
א?ת?מו?ל י?ר?ד ה?ג??ש??ם ל?פ?נ?י ש??ה?ז?כ??ירו? ג??בו?רו?ת
ב??ת?ח?י??ת ה?מ??ת?ים. ע?נ?נ?ים ה?א?פ?ירו? א?ת ה?י??ם
ש??ה?ר?ים ג??ל??יו ב??ג?בו?ר?ה, ה?כ??ל ה?י?ה ב??ל?ת??י צ?פו?י
כ??ש??י??ר?דו? ה?ט??פ?ו?ת ע?ל כ??פ?ו?ת ה?ד??ק?ל?ים ו?ה?ת?ע?ר?בו?
ב??ר?ח?ש? ע?ק?בו?ת כ??פו?ל?ים ש??ה?ש??א?ר?נו? ע?ל ה?חו?ל.
ה?ט??פ?ו?ת ו?ה?ח?צ?ב?ים ה?יו? א?ל??ה ל?א?ל??ה
כ??נ?ט?יפ?ים
ו?כ?ז?ק?יפ?ים.

2.
י?ד?ע?ת??י ש??ב??יתו? ל?י ס?כ??ת א?ר?ע?י
ו?א?נ?י צ?ל?י?נ?ית י?ח?פ?ה ה?נ??כ?נ?ס?ת ל?ת?יק מ?ס??ע
ו?עו?ל?ה א?ל ה?ה?ר
ש??ם ע?ל מ?ז?ב??ח? כ??ח?ל ש?ו?ח?ט?ים ת??ש?ו?ק?ה
ו?ח?ש??ק ו?ד?ם ה?א?ש???ה ל?מ?ל??ים ש??נ??ת??ן ל?פו?ר?ר
ו?ל?ה?ג??יש? ג??ם ל?מ?י
ש??ש???נ??יו נ?פ?לו? מ?ח?כ?ו? או? ל?מ?י ש??י?ו?נ?ק
ו?ש??נ??יו ט?ר?ם צ?מ?חו?
ל?ש?ו?נו? י?ח?פ?ה ב??ח?כ?ו?.


מסכת סוכה

1.
ב??ב??ק?ר ה?ז??ה ש??ר?ק א?נ?י י?ד?ע?ת??י סו?דו?
ב??ק?ר ש??ה?ינו?מ?ה ע?ל ר?אש?ו?
ו?הו?א עו?ט?ף ב??ח?ל?קו? ה?ש???קו?ף ש??ל ה?ל??ב?ן
ו?קו?ר?א ל?י ל?צ?את א?ל?יו ו?ל?בו?א
כ??י כ??ל יו?ם י?ש???א א?ל פ??נ?יו צ?ע?ר ה?ע?ד??רו
מ?ת?ו?ך? ה?ר?יק ב??ח?ד?ר?ים.


2.
י?ש? ד??ב??ר א?ח?ד ש??א?ינו? מ?ד?ב??ר א?ל??א א?ל?י
ש??מ?ע?ת??י או?תו? מ?ת?ו?ך? ע?מ?ו?ד ע?נ?ן ש??ל??א?ח?ר ה?ש???ר?פ?ה ה?ג??דו?ל?ה
ל?א?ח?ר ש??ע?ל?ת?ה מ?ר?כ??ב?ה ה?ש???מ?י?מ?ה ו?ל?צ?ד??ה? ל?א ע?מ?דו? מ?ל?א?כ?ים
ו?ש?ו?ם א?ד??ר?ת ל?א נ?פ?ל?ה ע?ל כ??ת?פ?י
מ?ל?א?ך? א?ח?ד נ?כ?נ?ס ע?ל כ??נ?פ?י ה?ד??ב?ו?ר
א?ל פ??י ו?א?מ?ר ז?ה ב??ית?י,
מ?ל?א?ך? א?ח?ר י?צ?א מ?ג?ו?פ?י
ו?ה?ל?ך? ל?ב?יתו?.

3.
ע?ל?ה ה?ש???מ?י?מ?ה ב??ס?ע?ר?ה
כ??מו? ש??עו?ל?ים א?צ?ל?נו? ב??מ??ש??פ??ח?ה א?יש? א?ח?ר א?יש? ב??ס??ל??ם
א?ש? ד??ם ו?ע?ש??ן
ו?ב?ת קו?ל י?צ?א?ה ו?א?מ?ר?ה: ל?א ת??ש??ת??ק

י?צ?א?ה ב??ת קו?ל ו?א?מ?ר?ה ל?כ?י ו?ב?נ?י ב??י?ת ש??תו?ל ע?ל פ??ל?ג?י מ?ל??ה.
ו?ה?ר?י מ?כ??ל ה?ע?ש??ר ה?ר?אש?ו?נו?ת ל?א כ??ל??ן ב??א?מ?ת ד??ב??רו? ד??ב?ר א?ל?י:
כ??י מ?מ??יל?א א?ז?כ??ר ו?ל?א א?ש??כ??ח מ?מ??יל?א א?ל?ה?ים א?ח?ר?ים ה?ם א?ל?ה?י
ל?א א?ר?צ?ח ו?ל?א א?ג?נ?ב ו?ל?א א?נ?א?ף
ב??כ?ל ל?ב??י ו?ב?כ?ל נ?פ?ש??י ו?ב?כ?ל מ?א?ד?י, ח?מ?ד??ה
נ?ש??את?י א?ת ט?ב??עו?ת ה?א?רו?ן ב??מ??ד?ב??ר
ה?מ??ר ש??נ?ו?ש??א ב??תו?כו? ד??ב?ר,
ל?א הו?ר?ד?ת??י או?תו? ל?ר?ג?ע מ?כ??ת?פ?י

ראי,
ג??ב??י ק?מ?ר מ?כ??ב?ד?ו?
ל?א הו?ר?ד?ת??י א?ת ה?ע?דו?ת
או? ה?ד??ב?ר ה?ז??ה
מ?כ??ת?פ?י


4.
מ?ת?ו?ך? ה?ד ה?ר?יק ב??ין ק?ירו?ת?יו א?ת??ה מ?ד?ב??ר א?ל?י
ל?א הו?ר?ד?ת??י ע?ינ?י מ?ה?ד??ר?ך?
ל?א הו?ר?ד?ת??י ה?א?רו?ן ו?ה?ע?דו?ת מ?כ??ת?פ?י.
ל?א ש??כ?ח?ת??י א?ת ג??ע?ג?ו?ע? ה?ז??כ?ר מ?ת?ו?ך? ה?ז??כ??רו?ן
א?ת ה?ב??ג?ד ב??ב?ו?ג?ד ו?ב?נ??ב?ג??ד ש??ל??פ?ע?מ?ים א?ין ס?ימ?נ?ים ל? Diference
א?נ?כ?י א?ש???ה ש?ו?מ?ע?ת א?י??כ??ה א?ינ?סו?פ?י או?ב?ד ב??ין ה?ר?ים.
ע?דו?ת?י כ??ע?דו?ת ה?מ??י?ם ה?ש??ו?ט?פ?ים, חו?ר?צ?ים ו?א?ינ?ם נ?ר?א?ים
ח?רו?ת ב??ס?ל?ע ר?ך? ל?י?ד מ?ע?י?ן א?ח?י.

מ?ת?ו?ך? ע?מ?ו?ד ה?ע?נ?ן ו?ה?ע?ש??ן, ב??ין ש??פ?ת?י כ??רו?ב?ים מ?ע?ו??ר?ים
פ??נ?ים א?ל פ??נ?ים ש??מ?ע?ת??י מ?ה ש???א?מ?ר ר?ק ל?י
ו?או?ל?י ג??ם א?ל?י.


מתוך: מסע אחר עם עורב שחור וSaint Claire, ספר שירה העומד לצאת לאור בהוצאת "קשב" .


walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully