וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

שיר של שבת: עם המשורר איתי עקירב

24.7.2015 / 10:00

ק?ט?נ??ימ ה?ח?ט??א?ימ ש??ה?מ ה?נ??נו?, ק?ט?נ??ימ ה?ח?ט??א?ימ ש??א?מ ה?פ??ח?ד ה?ט?ב??יע?ה ב??נו?: י?ל?ד?ימ י?ח?פ?ימ ב??ש??ד?ה נ?ר?ק?יס?ימ ש??א?ינ?מ או?ה?ב?ימ א?ת ע?צ?מ?מ. שיר של שבת עם המשורר איתי עקירב. שתהיה שבת של שלום

איתי עקירב. באדיבות המצולמים
איתי עקירב/באדיבות המצולמים

איתי עקירב הוא משורר צעיר שבימים אלו הוציא את ספרו הראשון: "דברים שהשארנו באש", ספר הרואה אור במסגרת מיזם ירושלמי לעידוד התרבות בעיר. הספר מעמיד את עקירב, עם ספרו הראשון כמשורר בעל שפה חד-פעמית , נוסח תחבירי מובהק ובשלות שירית מובהקת. הספר, שאינו גדוש ומחזיק בסך הכול ששה-עשר שירים, חלקם מחזורי שירים, מצליח להציג קול מובהק העוסק רבות בילדות, בפרידה מאותה ילדות, בנעורים ובביוגרפיה המשפחתית.

עקירב שאל מהפואטיקה של אבות ישורון את שבירת השפה והוא משתמש, כמו ישורון, באותיות במקום אותיות סופיות. השבירה התחבירית מאפשרת לו להדהד שבירה פנימית, נפשית, המלווה את השירים, בעיקר את אלו העוסקים בהתרחקות מהעולם החושי העז של השלבים המוקדמים בחיים והמעבר, הקשה, האלים, לעבר החיים הבוגרים. אבל לא רק ניסוי תחבירי יש פה אלא חיפוש אחר השפה המתאימה לתיאור של אותו שבר. עקירב מעמיד בספר את הילדות כאזור מיתי, גדוש בתשוקות, ומשתמש בשפה דחוסה בכדי לתאר את אותה חוויה חושית מוקדמת. אווירה של חלום ושברו של אותו חלום שורה בספר המהודק והיפה הזה.

seperator

א?ג??ד?ה ע?ל פ??ר?ד??ס

ו?א?נ?י סו?ח?ט ל?ימו?נ ל?כו?ס ת??ה ו?נ?ז?כ??ר ב??ר?יח? ה?פ??ר?ד??ס?ימ ש??ל ק?ב?ו?צ ג??ל?יל-י?מ ש??ה?יו? מ?ע?ינ נ?ו?ה-י?ר?ק ב??תו?כ? כ??ל ה?ב??טו?נ ה?ז??ה ש??ע?ל?יו ח?נ??כ?נו?. ו?ה?י?ינו? ב?ו?ר?ח?ימ ל?ש??מ מ?ה?ת??יכו?נ, נ?פ?ל?ט?ימ כ??מו? מ?ב??ט?נ ש??ל ל?ו?י?ת?נ – או?טו?ב?ו?ס ק?ו ע?ש??ר?ימו?ת?ש??ע, א?ל-חו?פ מ?ב?ט?ח?ימ ע?מ כ??ל ה?י??צ?ר ו?ה?פ??ח?ד ש??ל ל?ה?יו?ת י?ל?ד ב??ע?יר.

ו?א?נ?י נ?ז?כ??ר ב??צ?ה?ר?י-יו?מ ח?ל?י א?ח?ד ש??ל ח?ד?ש? כ??ס?ל?ו ש??נ??ש??ק נ?ש??יק?ה ל?ח?ה ל?ש???נ?ה ה?ע?ג?ל??ה ש??ב??ש???ר?ה ל?נו? א?ת ת??מ ה?ש???ח?רו?ת. ו?ה?מ ה?יו? מ?ל?א?ימ ב??כ?ל-טו?ב: ב??ת?פ?ו?ז?ימ ו?ב?א?ש?כ?ו?ל?י?ו?ת א?ד?מ?ו?ת, ב??ל?ימו?נ?ימ ו?ב?פ?ו?מ?לו?ת ש??עו?ד ל?א ה?ב?ש??ילו?. ו?ל?א-א?כ?ל?נו? או?ת?מ. ז?ר?ק?נו? ה?א?ח?ד ע?ל ה?ש???נ?י??ה, ב??כ?ל ה?כ??ח?, ר?ק כ??ד?י ל?פ?ר?ק, ל?ה?ת?פ??ר?ק, ל?ה?ש??ח?ית מ?ש???הו? מ?כ??ל-ה?י??פ?י, מ?ה?ת??מ ה?ז??ה.

בשבוע הקודם

שיר של שבת: עם המשוררת ענבל אשל כהנסקי

לכתבה המלאה
seperator

כ??א?ב?י ג??ד?יל?ה

א.
ו?א?נו? הו?ל?כ?ימ י?ח?פ?ימ ב??תו?כ? ה?ז??מ?נ ה?ז??ה
הו?ל?כ?ימ ו?ש?ו?ק?ע?ימ
ע?ד ה?מ??צ?או?ת ה?י??ב??ל?ת
כ?ו?א?ב?ימ א?ת ה?ג?ו?פ
ח?ס?ר ה?מ??ד?ו?ת.

ב.

ו?ה?ר?מ??ה
מ?א?ב?יס?ה ע?צ?מ?ה? ב??ב??ש??ר
ש??מ??ע?ל?ינו?
ג??ד?ל?ה ל?ה?יו?ת ז?בו?ב ב??עו?ל?מ.

ג.

ו?ז?ה ז?מ?ן ע?צו?ב,
מ?כ?ו??צ
ז?מ?נ ש??א?ינ ב?ו? ת??מ ו?ל?א ג??מ?ג?ו?מ
מ?ת?נ?צ??ל
ר?ק ה?כ??ר?ה ב??ח?ש??כ? ה?נ?ו?ר?א
ה?ז??ה ש??נ??ש??א?ר?נו? י?ל?ד?ימ.

ד.

ק?ט?נ??ימ ה?ח?ט??א?ימ ש??ה?מ ה?נ??נו?, ק?ט?נ??ימ ה?ח?ט??א?ימ ש??א?מ ה?פ??ח?ד ה?ט?ב??יע?ה ב??נו?: י?ל?ד?ימ י?ח?פ?ימ ב??ש??ד?ה נ?ר?ק?יס?ימ ש??א?ינ?מ או?ה?ב?ימ א?ת ע?צ?מ?מ.

seperator

מ?ל?כ??ד?ת ז?בו?ב?ים

ו?ה?י?ית?י, כ??א?ח?ד ה?א?ד?ם נ?ש???א ב??ב??ע?ר?ה ה?ג??דו?ל?ה
ש??ל ה?ש???מ?ש? ה?ת??פ?ת??ית ש??ל ה?נ??עו?ר?ים
או?ת?ה? א?נ?י זו?כ?ר ב??ע?ק??ר ע?ל ה?עו?ר,
ע?ל ה?פ??ה ו?ה?ש???פ?ת?י?ם ה?י?ב?ש?ו?ת.
ק?י?ץ ה?ם ה?יו? קו?ר?א?ים ל?ז?ה.
ו?ה?י?ית?י, ש?ו?כ?ב ש??עו?ת ע?ל ה?מ??ט??ה
מ?נ?ס??ה ל?ש??ר?ף ב??מ??צ??ית עו?ד כ??מ??ה ר?ג?ע?ים ק?ט?נ??ים
ש??ל ת??ם
מ?ת?מ?ס??ר ל?ס??יבו?ב ה?א?ח?יד ש??ל ה?מ?א?ו?ר?ר,
נו?ת?ן ל?ל??ב?ן ש??ל ה?ת??ק?ר?ה ש??מו?ת
ש??ל ח?י?ו?ת, ו?ה?ס??ד?ינ?ים
ה?יו? מ?כ?ת??מ?ים כ??ת?מ?י ז?ע?ה.
ו?ה?ד??ש??א ש??ה?צ?ה?יב ו?מ?ל?כ?ו?דו?ת ה?ז??בו?ב?ים ש??ה?ש??מ?יעו?
ר?ע?ש? מ?צ?מ?ית ש??ל מ?ו?ת, ד??ב??רו?-
ה?כ?י טו?ב א?ת ה?ש???ר?פ?ה ש??ה?ת?חו?ל?ל?ה ב??ב??ט?ן
א?ת ה?ד??מ?עו?ת ה?מ??לו?חו?ת ש??ל ה?צ??ל?עו?ת.
ו?ה?י??צ?ר ה?י?ה כ??מו? ר?יח? ה?פ??ר?ח?ים
ש??נ??פ?ת??ח?ים ר?ק ב??ל??י?ל?ה.
כ??י-ה?נ??נו? ג??ם מ?ה ש???א?ב??ד?נו?.
ה?צ??נ?ו?ר ב??ג??נ??ה זו?ל?ף.
ר?ח?צ?י או?ת?י ע?כ?ש??ו
כ??ד?י ש??או?כ?ל ל?הו?דו?ת ל?א?ב?ד?ן.

seperator

פ??ר?ת ת??עו?ד?ת ז?הו?ת

-א?ח?ר?י מ?פ??ל?ת ה?ג?ו?ף, נ?ס?ג?נו?.
ו?ה?ע?ינ?י?ם נ?פ?לו? א?ל-ת?ו?ך? ה?ש???יח?ים.
ה?י?ה ז?ה ר?יח? ה?ע?ש??ב?ים ה?י?ב?ש??ים,
ו?ה?א?ו?יר ב??ג??נ??ה ה?י?ה
כ??בו?ש?.
ו?ל?א י?כ?ל?נו? לו?מ?ר מ?ש???הו?
ר?ק ל?ה?ש???יא א?ת ה?ג?ו?ף ה?כ??ב?ד
ו?ח?ס?ר ה?י??מ?רו?ת ש??ל ס?ב??א
מ?מ??קו?ם ל?מ?קו?ם כ??מו? ח?ב?יל?ה, כ??מו? מ?ש???א
עו?ד?ף. ו?ל?ר?ג?ע ל?ע?מ?ד מ?נ??ג?ד
א?ל מו?ל ע?ץ ה?ש???ס?ק ש??נ??ת?ן
או?ת?ה? ע?ת א?ת פ??רו?ת?יו.
ח?פ?ש? מ?ח?ל?ט.
ו?נ?ז?ק?פ?נו?, ה?ת?ק?ש???ינו?, ר?ק ל?א ל?ת?ת לו?-
ל?פ??ל, ל?ג?ו?ף ה?ז??ה, ש??ש???ב ע?כ?ש??ו ל?א?מ??א
ל?א?ד?מ?ה
ש??מ?ו?ז?נ?ת מ?פ??י ה?נ??ה?ר.

seperator
4
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully